Privacy Beleid

 

 1. Algemene informatie: Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.keramiekshop.be. Omschreven als keramiekshop 't Ateliertje, Tieltstraat 3 in 8760 Meulebeke(BTW : BE 0734.461.135) verderop afgekort als keramiekshop 't Ateliertje. Deze website maakt gebruik van cookies. Meer gedetailleerde informatie over het soort gebruikte cookies en hun toepassing vindt u hieronder terug. Daarnaast voorziet de website in contactgegevens zoals e-mailadres en een link met sociale media. Deze opsomming is echter niet restrictief. Niet opgesomde en/of desgevallend nieuwe toepassingen vallen eveneens automatisch onder onderhavige privacyverklaring.
 2. Verzameling van de gegevens: Ingevolge het gebruik van de website, contactgegevens en overige diensten kunnen een aantal persoonsgegevens worden verzameld. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna afgekort “gegevens”). De gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, niet limitatief, met name wanneer:

  • U contact met ons opneemt via onze contactgegevens: e-mail, telefonisch, per post.
  • U zich inschrijft voor onze eventuele nieuwsbrieven
  • U gebruik maakt van onze diensten: inschrijving en deelname aan de workshops, afspraken voor het afbakken van uw creaties.
  • U met ons gelinkt bent via sociale media

  Keramiekshop 't Ateliertje kan uw gegevens rechtstreeks inzamelen of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven.

 3. Categorieën van gegevens en verwerking: Met betrekking tot de gegevens kunnen volgende categorieën van gegevens worden verzameld en worden verwerkt, niet limitatief:

  • Administratieve gegevens en contactgegevens wanneer u met ons contact opneemt en/of deelneemt aan een workshop, een afspraak maakt en/of een bestelling plaatst voor het afbakken, aankoop van goederen etc.: voornaam, naam, (leverings)adres, telefoonnummer, e-mailadres,   taalvoorkeur, aanspreking.  Deze gegevens worden verwerkt om u correct te kunnen identificeren en te kunnen contacteren.
  • Indien van toepassing: betalingsgegevens waaronder financiële instelling bankrekeningnummer, bedrag, factuuradres, factuurnummer, btwnummer.
  • Sociale media waarmee u met ons geconnecteerd bent: gegevens gerelateerd aan uw sociale media profiel.
  • Verzenden van nieuwsbrieven: naam, voornaam, e-mailadres.
  • Bepaalde technische (vb. IP adres) of algemene gegevens m.b.t. gebruik van de website.  Dit om zicht te krijgen over de functionaliteiten van onze website en het gebruik ervan en voor eventuele marketingstrategieën, studies en statistieken.

  De gegevens worden bewaard zolang wij u er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid of conform de wettelijk opgelegde termijnen (zoals o.a. In het kader van boekhoudkundige verplichtingen).  Gegevens verkregen op basis van toestemming voor bijvoorbeeld het ontvangen van de nieuwsbrief kunnen te allen tijde terug worden herroepen via een link onderaan de nieuwsbrief e-mail. De gegevens worden beveiligd opgeslagen.  Het aantal personen dat toegang heeft bij Keramiekshop 't Ateliertje worden beperkt en toegang wordt enkel genomen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.

 1. Doorgifte van gegevens en samenwerking met derden: Keramiekshop 't Ateliertje zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden tenzij u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft of tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening vb. verzenden van eventuele nieuwsbrieven. Wij wensen te benadrukken dat wij in bepaalde gevallen gegevens dienen te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties (vb. ikv controle boekhoudkundig gerelateerde aspecten) of indien van toepassing, dienen in te gaan op verzoeken ikv een politioneel of gerechtelijk onderzoek.Keramiekshop 't Ateliertje doet in het kader van haar dienstverlening een beroep op derden zoals: hostingmaatschappij, leverancier voor het verzenden van eventuele nieuwsbrieven, etc. Keramiekshop t'Ateliertje ziet erop toe dat de door haar aangestelde verwerkers die persoonsgegevens zullen ontvangen dit verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679 AVG/GDPR).  Gegevens zullen niet worden gedeeld buiten de EU.  Indien dit toch noodzakelijk zou blijken in het kader van de dienstverlening van Keramiekshop t'Ateliertje dan wel door een van haar verwerkers zullen de noodzakelijke en wettelijke voorziene  beschermingsmaatregelen worden getroffen.
 1. Rechten m.b.t. de verzamelde gegevens: Iedereen wiens gegevens door Keramiekshop 't Ateliertje worden verwerkt, kan diens persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren, overdragen, beperken, zich tegen de verwerking verzetten of ze laten verwijderen overeenkomstig de bepalingen voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG/GDPR). U stuurt hiertoe een brief naar de maatschappelijke zetel ofwel een e-mail naar info@keramiekshop.be. Dit met informatie over het verzoek evenals waaruit duidelijk uw identiteit als verzoeker blijkt.  Keramiekshop 't Ateliertje heeft het recht om bijkomende informatie in te winnen met betrekking tot het verzoek evenals de identiteit indien hierover onduidelijkheid of twijfels zouden zijn. Indien het antwoord op uw verzoek geen voldoening zou verschaffen en u meent dat uw rechten i.k.v. de verwerking van uw persoonsgegevens worden geschonden kan u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit). Voor actuele contactgegevens zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Voor de volledigheid geven we mee dat deze rechten enkel van toepassing zijn op uw eigen gegevens en niet op deze van andere personen.

 

Cookiebeleid

 

 1. Algemene informatie: Keramiekshop 't Ateliertje wenst de bezoekers van haar website te informeren over het gebruik van cookies.  Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet.  Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat die informatie niet opnieuw moet worden ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website.  Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.  Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.
 2. Soorten cookies die gebruikt kunnen worden: Cookies kunnen worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.
 • First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.
 • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker.  Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
 • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren).  Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
 • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden.  Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website.  Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc.  Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen.  Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses.  Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond.  Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
 • Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie.  Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc).  De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
 • Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie.  Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten.  Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst.  Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd.  De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.
 1. Welke cookies gebruikt de website van Keramiekshop 't Ateliertje ? Keramiekshop 't Ateliertje maakt gebruik van cookies gerelateerd aan Google Analytics.  Dit is een analysetool om inzichten te verwerven in het gebruik van de website en om deze website eventueel te kunnen optimaliseren in gebruik.  Het betreft grotendeels statistische gegevens zoals vb. welk tijdstip van de dag de meeste bezoekers aanwezig zijn.  De cookies zijn deels sessiecookies en deels permanent.  Deze permanente cookies laten toe om een terugkerende gebruiker te herkennen.
 1. Hoe zet u cookies uit? Zoals hierboven uiteengezet heeft het gebruik van cookies een bepaald nut.  Hou er dus rekening mee dat wanneer u deze uitschakelt bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken of bepaalde instellingen niet langer opgeslagen zijn.

  Als u de cookies toch wenst te blokkeren kan u dit, afhankelijk van de browser die u gebruikt, als volgt doen:

 1. Links naar andere websites of applicaties:
  De website kan links bevatten naar andere sites en bronmateriaal.  Keramiekshop 't Ateliertje kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG/GDPR) ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.  We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.
 2. Wijzigingen: Keramiekshop 't Ateliertje reserveert het recht om deze privacyverklaring te wijzigen.  Iedere aanpassing zal op de website gepubliceerd worden.  Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de (gewijzigde) privacyverklaring.  Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.  Deze versie werd laatst gewijzigd d.d. januari 2019.
 1. Contact: Hebt u na het lezen van deze verklaring nog vragen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via de contactgegevens op deze site.

 

Gebruiksvoorwaarden website

 1. Toepassingsgebied: Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op bovenvermelde website en de eventuele nieuwsbrief.  Deze opsomming is niet restrictief.  Niet opgesomde en/of desgevallend nieuwe toepassingen vallen eveneens automatisch onder onderhavige gebruiksvoorwaarden.
 1. Informatie-weergave: Alle gegevens worden door Keramiekshop 't Ateliertje met de grootste zorgvuldigheid onderhouden, desondanks kunnen fouten of leemten mogelijk zijn.  Keramiekshop 't Ateliertje kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade ingevolge de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en nieuwsbrief.
 1. Intellectuele rechten: De teksten, het logo, de afbeeldingen, codes, de informatie, etc horen toe aan Keramiekshop 't Ateliertje en zijn wettelijk beschermd door het auteursrecht.  Het kopiëren, verzenden, publiceren, distribueren, verkopen, aanpassen of wijzigen van de website, informatie of een deel ervan, op welke wijze dan ook is behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Keramiekshop 't Ateliertje verboden.
 1. Gedrag van de gebruiker: De gebruiker verbindt zich ertoe de website, onderdelen of andere toegankelijke diensten te gebruiken conform een “goede huisvader”, volgens deze gebruiksvoorwaarden en de geldende wet-en regelgeving.

  Het is verboden de diensten te gebruiken op een wijze die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, obsceen, onwettig, lasterlijk of bedreigend materiaal of materiaal dat aanzet tot racisme of xenofobie te verzenden of te uploaden, materiaal met een commerciële, publicitaire of promotionele boodschap te verzenden of te uploaden.

  De websites, onderdelen of andere toegankelijke diensten mogen niet worden gebruikt om reclame, “junk mail”, spam, ongevraagde kettingbrieven of elk ander bericht dat zichzelf vermenigvuldigt of dat ongewenst is te verzenden of te uploaden.  Ze mogen evenmin worden gebruikt op een wijze die de website, de diensten of de prestaties van derden verstoort, beschadigt of hindert vb. door middel van de overdracht van onredelijk grote bestanden, ze mogen niet worden gebruikt om virussen of andere schadelijke programma’s te verzenden of te uploaden.

  De gebruiker zal ook geen gebruik maken van “deep links”, “robots” of enige andere technologie waardoor de website of de inhoud ervan wordt aangewend voor een andere doeleinde dan waarvoor deze wordt aangeboden/weergegeven op de website.  De gebruiker mag ook geen toegang verschaffen tot inhoud op de website die niet voor hem bestemd is, bijvoorbeeld door “hacking”, “password-mining” of andere techniek.  Verder zal de gebruiker de eventuele kwetsbaarheid van de website niet testen.

 1. Plichten van Keramiekshop 't Ateliertje t.a.v. de website: Keramiekshop 't Ateliertje stelt alles in het werk om de toegang en de goede werking van de website te garanderen.  Dit betreft echter uitsluitend een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. Keramiekshop 't Ateliertje kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of enige beperking in gebruik, etc. Keramiekshop 't Ateliertje kiest naar eigen goeddunken de technische middelen die nodig zijn om de toegang en goede werking optimaal te verzekeren.

  Keramiekshop 't Ateliertje tracht binnen haar mogelijkheden en op evenredige wijze in beveiliging van de websites te voorzien.  Ondanks alle inspanningen kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico’s.  Keramiekshop 't Ateliertje is niet verantwoordelijk voor schendingen van de confidentialiteit van eventuele gegevens, vb. wanneer de website van Keramiekshop 't Ateliertje wordt aangevallen door derden.

 1. Sociale media en andere links: Op de website is een link naar sociale media opgenomen. Bij het gebruik van deze website dienen eveneens de voorwaarden van de sociale media site nageleefd te worden. Het is een interactieve site, Keramiekshop 't Ateliertje heeft bijgevolg niet steeds controle over de inhoud die derden plaatsen op de betreffende site en kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.

  Dezelfde bepaling is van toepassing op links naar andere websites of pagina’s van partners/derden. Het plaatsen van links naar deze sites impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Keramiekshop 't Ateliertje verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud en andere kenmerken van de websites en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gehouden noch voor schade door het gebruik ervan. Keramiekshop 't Ateliertje verwijst eveneens naar de eigen gebruiksvoorwaarden van de betreffende sites.

 1. Wijzigingen: Keramiekshop 't Ateliertje reserveert het recht om deze gebruiksverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op de website gepubliceerd worden.  Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de (gewijzigde) gebruiksverklaring.  Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. Deze versie werd laatst gewijzigd d.d. november 2019.
 1. Toepasselijk recht: Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd.  In het geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waartoe de hoofdzetel van Keramiekshop 't Ateliertje behoort, bevoegd.
 1. Contact: Hebt u na het lezen van deze verklaring nog vragen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via de contactgegevens op onze website.
 2. Aankoop/Bestelling via website: De koopovereenkomst tussen Keramiekshop 't Ateliertje en de koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond. Van iedere bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail.

  BELANGRIJK: Indien u wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via e-mail. Keramiekshop 't Ateliertje gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is.

  Bij keuze voor bestelling middels vooruitbetaling wordt een artikel, indien voorradig, tijdens de openingsuren van de winkel klaargezet na ontvangst van de betaling. Indien een artikel niet voorradig is zullen wij contact opnemen met de klant om verder af te stemmen. Goederen die niet kunnen geleverd worden binnen de 14dagen of geen leverdatum kan voorgesteld worden zullen we zonder verwittiging terugbetalen en de bestelling annuleren of de reeds aanwezige goederen opsturen en de ontbrekende goederen terugbetalen. Op het einde van elk kwartaal of jaar alsook tijdens een verlofperiode zal deze 14daagse periode niet van toepassing zijn en zullen bestellingen open blijven staan tot er een levering kan gebeuren.

 3. Bedenktermijn: Na betaling van het product heeft de consument een periode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending. Indien het artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kan het, indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt, binnen 1 week worden teruggestuurd. De consument ontvangt dan het geld terug met uitzondering van de verzendkosten.
 4. klachten: Keramiekshop 't Ateliertje neemt elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen.

  U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven.

  Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken.

 5. Schade: Controleer steeds bij ontvangst de bestelling op schade. Indien er schade opgemerkt wordt aan je bestelling, graag binnen de 3 werkdagen mailen met foto's naar info@keramiekshop.be. De goederen en verpakking dienen onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend, terug gestuurd te worden. Keramiekshop 't Ateliertje kan teruggezonden goederen weigeren, niet terugbetalen of een waardevermindering toepassen wanneer de originele verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper werden beschadigd. De Consument geniet een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming inzake roerende lichamelijke zaken. Dit op voorwaarde evenwel dat dit gebrek bestaat op het ogenblik van de levering en zich manifesteert binnen de wettelijk bepaalde termijn te rekenen vanaf die levering. Indien u problemen ondervindt met een artikel neemt u best contact op met Keramiekshop 't Ateliertje zodat we de nodige toelichtingen kunnen geven hoe dit euvel zo snel mogelijk kan worden opgelost. Indien de goederen voor reparatie naar ons moeten worden gestuurd zullen de kosten om het artikel naar ons te sturen voor rekening zijn van de klant. De reparatie alsook de daarbij horende transportkosten zijn voor rekening van Keramiekshop 't Ateliertje. Indien het niet meer mogelijk is een artikel te repareren, zal dit door een gelijkwaardig artikel worden vervangen. Een restitutie zal in geen enkel geval mogelijk zijn. Let wel dat de garantie komt te vervallen indien er "opzettelijk" schade werd toegebracht of indien het product zich niet meer in originele staat bevindt. Garantie valt ook niet te verwarren met slijtage.

 

 

Aansprakelijkheid

 • De verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname aan een workshop ligt volledig bij de deelnemer. Keramiekshop 't Ateliertje is hiervoor in geen enkele zin aansprakelijk.

 • Materiële schade alsmede persoonlijk letsel als gevolg van onjuist dan wel roekeloos of niet normaal gebruik van gereedschappen / materialen tijdens de workshops kunnen niet worden verhaald op Keramiekshop 't Ateliertje .

 • Er wordt van de deelnemers verwacht dat de aangegeven veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen opgevolgd worden.