Gebruiksvoorwaarden website

 1. Toepassingsgebied: Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op bovenvermelde website en de eventuele nieuwsbrief.  Deze opsomming is niet restrictief.  Niet opgesomde en/of desgevallend nieuwe toepassingen vallen eveneens automatisch onder onderhavige gebruiksvoorwaarden.
 1. Informatie-weergave: Alle gegevens worden door Keramiekshop 't Ateliertje met de grootste zorgvuldigheid onderhouden, desondanks kunnen fouten of leemten mogelijk zijn.  Keramiekshop 't Ateliertje kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade ingevolge de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en nieuwsbrief.
 1. Intellectuele rechten: De teksten, het logo, de afbeeldingen, codes, de informatie, etc horen toe aan Keramiekshop 't Ateliertje en zijn wettelijk beschermd door het auteursrecht.  Het kopiëren, verzenden, publiceren, distribueren, verkopen, aanpassen of wijzigen van de website, informatie of een deel ervan, op welke wijze dan ook is behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Keramiekshop 't Ateliertje verboden.
 1. Gedrag van de gebruiker: De gebruiker verbindt zich ertoe de website, onderdelen of andere toegankelijke diensten te gebruiken conform een “goede huisvader”, volgens deze gebruiksvoorwaarden en de geldende wet-en regelgeving.

  Het is verboden de diensten te gebruiken op een wijze die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, obsceen, onwettig, lasterlijk of bedreigend materiaal of materiaal dat aanzet tot racisme of xenofobie te verzenden of te uploaden, materiaal met een commerciële, publicitaire of promotionele boodschap te verzenden of te uploaden.

  De websites, onderdelen of andere toegankelijke diensten mogen niet worden gebruikt om reclame, “junk mail”, spam, ongevraagde kettingbrieven of elk ander bericht dat zichzelf vermenigvuldigt of dat ongewenst is te verzenden of te uploaden.  Ze mogen evenmin worden gebruikt op een wijze die de website, de diensten of de prestaties van derden verstoort, beschadigt of hindert vb. door middel van de overdracht van onredelijk grote bestanden, ze mogen niet worden gebruikt om virussen of andere schadelijke programma’s te verzenden of te uploaden.

  De gebruiker zal ook geen gebruik maken van “deep links”, “robots” of enige andere technologie waardoor de website of de inhoud ervan wordt aangewend voor een andere doeleinde dan waarvoor deze wordt aangeboden/weergegeven op de website.  De gebruiker mag ook geen toegang verschaffen tot inhoud op de website die niet voor hem bestemd is, bijvoorbeeld door “hacking”, “password-mining” of andere techniek.  Verder zal de gebruiker de eventuele kwetsbaarheid van de website niet testen.

 1. Plichten van Keramiekshop 't Ateliertje t.a.v. de website: Keramiekshop t Ateliertje stelt alles in het werk om de toegang en de goede werking van de website te garanderen.  Dit betreft echter uitsluitend een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. Keramiekshop 't Ateliertje kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of enige beperking in gebruik, etc. Keramiekshop 't Ateliertje kiest naar eigen goeddunken de technische middelen die nodig zijn om de toegang en goede werking optimaal te verzekeren.

  Keramiekshop 't Ateliertje tracht binnen haar mogelijkheden en op evenredige wijze in beveiliging van de websites te voorzien.  Ondanks alle inspanningen kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico’s.  Keramiekshop t' Ateliertje is niet verantwoordelijk voor schendingen van de confidentialiteit van eventuele gegevens, vb. wanneer de website van Keramiekshop t' Ateliertje wordt aangevallen door derden.

 1. Sociale media en andere links: Op de website is een link naar sociale media opgenomen. Bij het gebruik van deze website dienen eveneens de voorwaarden van de sociale media site nageleefd te worden. Het is een interactieve site, Keramiekshop t' Ateliertje heeft bijgevolg niet steeds controle over de inhoud die derden plaatsen op de betreffende site en kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.

  Dezelfde bepaling is van toepassing op links naar andere websites of pagina’s van partners/derden. Het plaatsen van links naar deze sites impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Keramiekshop t' Ateliertje verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud en andere kenmerken van de websites en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gehouden noch voor schade door het gebruik ervan. Keramiekshop t'Ateliertje verwijst eveneens naar de eigen gebruiksvoorwaarden van de betreffende sites.

 1. Wijzigingen: Keramiekshop t' Ateliertje reserveert het recht om deze gebruiksverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op de website gepubliceerd worden.  Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de (gewijzigde) gebruiksverklaring.  Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. Deze versie werd laatst gewijzigd d.d. november 2019.
 1. Toepasselijk recht: Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd.  In het geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waartoe de hoofdzetel van Keramiekshop t' Ateliertje behoort, bevoegd.
 1. Contact: Hebt u na het lezen van deze verklaring nog vragen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via de contactgegevens op onze website.
 2. Aankoop/Bestelling via website: De koopovereenkomst tussen Keramiekshop 't Ateliertje en de koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond. Van iedere bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail.

  BELANGRIJK: Indien u wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via e-mail. Keramiekshop 't Ateliertje gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is.

  Bij keuze voor bestelling middels vooruitbetaling wordt een artikel, indien voorradig, tijdens de openingsuren van de winkel klaargezet na ontvangst van de betaling. Indien een artikel niet voorradig is zullen wij contact opnemen met de klant om verder af te stemmen. Goederen die niet kunnen geleverd worden binnen de 14dagen of geen leverdatum kan voorgesteld worden zullen we zonder verwittiging terugbetalen en de bestelling annuleren of de reeds aanwezige goederen opsturen en de ontbrekende goederen terugbetalen. Op het einde van elk kwartaal of jaar alsook tijdens een verlofperiode zal deze 14daagse periode niet van toepassing zijn en zullen bestellingen open blijven staan tot er een levering kan gebeuren.

 3. Bedenktermijn:Na ontvangst van het product heeft de consument een periode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending. Indien het artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kan het, indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt, binnen 1 week worden teruggestuurd. De consument ontvangt dan het geld terug met uitzondering van de verzendkosten.
 4. klachten: Keramiekshop t' Ateliertje neemt elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen.

  U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven.

  Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken.