Privacy Beleid

 

 1. Algemene informatie: Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.keramiekshop.be. Omschreven als keramiekshop t'Ateliertje, Tieltstraat 3 in 8760 Meulebeke(BTW : BE 0734.461.135) verderop afgekort als keramiekshop t'Ateliertje. Deze website maakt gebruik van cookies. Meer gedetailleerde informatie over het soort gebruikte cookies en hun toepassing vindt u hieronder terug. Daarnaast voorziet de website in contactgegevens zoals e-mailadres en een link met sociale media. Deze opsomming is echter niet restrictief. Niet opgesomde en/of desgevallend nieuwe toepassingen vallen eveneens automatisch onder onderhavige privacyverklaring.
 2. Verzameling van de gegevens: Ingevolge het gebruik van de website, contactgegevens en overige diensten kunnen een aantal persoonsgegevens worden verzameld. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna afgekort “gegevens”). De gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, niet limitatief, met name wanneer:

  • U contact met ons opneemt via onze contactgegevens: e-mail, telefonisch, per post.
  • U zich inschrijft voor onze eventuele nieuwsbrieven
  • U gebruik maakt van onze diensten: inschrijving en deelname aan de workshops, afspraken voor het afbakken van uw creaties.
  • U met ons gelinkt bent via sociale media

  Keramiekshop t'Ateliertje kan uw gegevens rechtstreeks inzamelen of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven.

 3. Categorieën van gegevens en verwerking: Met betrekking tot de gegevens kunnen volgende categorieën van gegevens worden verzameld en worden verwerkt, niet limitatief:

  • Administratieve gegevens en contactgegevens wanneer u met ons contact opneemt en/of deelneemt aan een workshop, een afspraak maakt en/of een bestelling plaatst voor het afbakken, aankoop van goederen etc.: voornaam, naam, (leverings)adres, telefoonnummer, e-mailadres,   taalvoorkeur, aanspreking.  Deze gegevens worden verwerkt om u correct te kunnen identificeren en te kunnen contacteren.
  • Indien van toepassing: betalingsgegevens waaronder financiële instelling bankrekeningnummer, bedrag, factuuradres, factuurnummer, btwnummer.
  • Sociale media waarmee u met ons geconnecteerd bent: gegevens gerelateerd aan uw sociale media profiel.
  • Verzenden van nieuwsbrieven: naam, voornaam, e-mailadres.
  • Bepaalde technische (vb. IP adres) of algemene gegevens m.b.t. gebruik van de website.  Dit om zicht te krijgen over de functionaliteiten van onze website en het gebruik ervan en voor eventuele marketingstrategieën, studies en statistieken.

  De gegevens worden bewaard zolang wij u er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid of conform de wettelijk opgelegde termijnen (zoals o.a. In het kader van boekhoudkundige verplichtingen).  Gegevens verkregen op basis van toestemming voor bijvoorbeeld het ontvangen van de nieuwsbrief kunnen te allen tijde terug worden herroepen via een link onderaan de nieuwsbrief e-mail. De gegevens worden beveiligd opgeslagen.  Het aantal personen dat toegang heeft bij Keramiekshop t'Ateliertje worden beperkt en toegang wordt enkel genomen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.

 1. Doorgifte van gegevens en samenwerking met derden: Keramiekshop 't Ateliertje zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden tenzij u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft of tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening vb. verzenden van eventuele nieuwsbrieven. Wij wensen te benadrukken dat wij in bepaalde gevallen gegevens dienen te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties (vb. ikv controle boekhoudkundig gerelateerde aspecten) of indien van toepassing, dienen in te gaan op verzoeken ikv een politioneel of gerechtelijk onderzoek.Keramiekshop 't Ateliertje doet in het kader van haar dienstverlening een beroep op derden zoals: hostingmaatschappij, leverancier voor het verzenden van eventuele nieuwsbrieven, etc. Keramiekshop 't Ateliertje ziet erop toe dat de door haar aangestelde verwerkers die persoonsgegevens zullen ontvangen dit verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679 AVG/GDPR).  Gegevens zullen niet worden gedeeld buiten de EU.  Indien dit toch noodzakelijk zou blijken in het kader van de dienstverlening van Keramiekshop t'Ateliertje dan wel door een van haar verwerkers zullen de noodzakelijke en wettelijke voorziene  beschermingsmaatregelen worden getroffen.
 1. Rechten m.b.t. de verzamelde gegevens: Iedereen wiens gegevens door Keramiekshop t'Ateliertje worden verwerkt, kan diens persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren, overdragen, beperken, zich tegen de verwerking verzetten of ze laten verwijderen overeenkomstig de bepalingen voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG/GDPR). U stuurt hiertoe een brief naar de maatschappelijke zetel ofwel een e-mail naar info@keramiekshop.be. Dit met informatie over het verzoek evenals waaruit duidelijk uw identiteit als verzoeker blijkt.  Keramiekshop t'Ateliertje heeft het recht om bijkomende informatie in te winnen met betrekking tot het verzoek evenals de identiteit indien hierover onduidelijkheid of twijfels zouden zijn. Indien het antwoord op uw verzoek geen voldoening zou verschaffen en u meent dat uw rechten i.k.v. de verwerking van uw persoonsgegevens worden geschonden kan u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit). Voor actuele contactgegevens zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Voor de volledigheid geven we mee dat deze rechten enkel van toepassing zijn op uw eigen gegevens en niet op deze van andere personen.